Confirm
ท่านต้องการลบรายการนี้ออกจากระบบใช่หรือไม่?

คำชี้แจง
ยืนยัน
f-logo

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

THE ZOOLOGICAL PARK ORGANIZATION OF THAILAND UNDER THE ROYAL OF H.M. THE KING

267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 0 2587 0055 โทรสาร 0 2587 0051 , 0 2587 0060

267/1Pracharat 1 Rd., Bangsue, Bangkok 10800 Thailand Tel.(662)587 0055Fax:(662)587 0051,587 00600www.zoothailand.org

Privacy Policy

----------------------------------------------

ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล

ในเอกสารฉบับนี้ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๒. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูล ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้รับมา จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวม หากกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม และจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ระบุไว้โดยแจ้งชัด

๔. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๔.๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้หรือรับบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย การค้นคว้า หรือวิจัย

๔.๒ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

๔.๓ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงาน การให้บริการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเพื่อการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน

๔.๔ เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

๔.๕ เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเข้าถึง การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ละเพื่อประโยชน์ในการดูและรักษาความปลอดภัย ของบริเวณอาคาร ภายในอาคาร และพื้นที่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

๔.๖ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคที่จำเป็นดังกล่าว อาจจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอาจไม่สามารถบริหารข้อมูล หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่านได้

ทั้งนี้หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ และดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

๕. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ

๖. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีมาตรการในการเก็บรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

๗. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเจ้าของข้อมูล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของเท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อนให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

๗.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๗.๓ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

๗.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๗.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

๗.๓.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมาดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

๗.๒.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๘. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ที่เป็นพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไชขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย หรือ กรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๙. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๑๐. การติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ตามช่องทางดังนี้

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ ๒๖๗/๑ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

เบอร์โทรศัพท์: ๐๒-๕๗๘-๐๐๕๕

อีเมล: dpo_zoothailand@zoothailand.org

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๑. รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ)

๒. ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์

๔. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

๕. ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ

๑๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะทำการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่เหมาะสมขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย